11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 8. RUJNA 2014.

8.9.2014.
  • Podijeli:

1. Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 10. srpnja 2014.,

2. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka,

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na

štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem automata i za prigodnu prodaju,

4. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok,

5. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova

zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica, te čišćenje osolina) na području

Grada Zaboka za zimu 2014./2015. i 2015./2016. godinu,

6. Zaključak o imenovanju Radne skupine za dječja igrališta na području grada Zaboka,

7. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.7. do 31.7.2014.

  • Ispiši:
Vrh