JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

13.2.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

          REPUBLIKA HRVATSKA

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

                i javne potrebe

KLASA: 350-02/16-01/03

URBROJ: 2197/01-05/5-17-39

Zabok, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i članka 50. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije" br. 09/13 i 16/14),  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 08. 02. 2017 godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

 

          o  Prijedlogu  IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

1. Utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka 

 

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana od 22. veljače do 01. ožujka 2017. g.

 

3. Prijedlog  će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

    s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnog  dana u vremenu od 8,00 do 11.00

    sati za trajanja javne rasprave i na stranici izrađivača www.aax.hr

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 24. 02. 2017 g. s početkom u 11,00

    sati, u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

    Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe dati

    će stručni izrađivač Prijedloga: Ivan Mucko, dipl. ing. arh.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

    koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, a  s  imenom, prezimenom, adresom i  vlasto -

    ručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,  potpisom ovlaštene osobe i pečatom s

 priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 01. ožujka

    2017. g na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov  trg 10, predajom na urudžbeni  

    zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica  www.zabok.hr,

    web stranice Ministarstva graditeljstva i   prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada

    Zaboka  te u „Večernjem listu“.

                                                                                                           v.d. PROČELNIKA

         Danijel Tuđa, ing.građ.

 

 

 

     DOSTAVITI:

1. Večernji list Zagreb, Oreškovićeva 6H/1

2. Oglasna ploča Grada Zaboka.  

3. Pismohrana.

 

 

Priloženi dokumenti

01 namjena površina
13. veljače 2017. 2,07 MB
4a građevinska područja
13. veljače 2017. 1,62 MB
Prijedlog odluke s odredbama za provođenje
15. veljače 2017. 167,81 KB
4c građevinska područja
16. veljače 2017. 3,02 MB
  • Ispiši:
Vrh