Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta NC ŠPI 012 i NC ŠPI 008 u Špičkovini

12.3.2018. Obavijesti
  • Podijeli:

                       

                   

          REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                GRAD ZABOK

              Gradonačelnik

 

KLASA: 340-01/18-01/002

URBROJ: 2197/01-03/1-18-5

Zabok, 12. ožujak 2018.

 

 

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta NC ŠPI 012 i NC ŠPI 008

u Gradu Zaboku u naselju Špičkovina

 

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC ŠPI O12 – Odvojak Mlakar i NC ŠPI 008 – Odvojak Herceg Boris u naselju Špičkovina da započinjanje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.            

     Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

       Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 21.03.2018. s početkom u 9.00 sati

   U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 28.03.2018., u 9.00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 1285/21, 1285/8, 1285/9, 1285/22, 1285/10, 1282/9, 1281/1, 1281/6, 1281/4, 1278/2 sve u k.o. Špičkovina),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.            

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 29.03.2018. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

 

              Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

 

              Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši:
Vrh