Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku – Ulica Ivana i Cvjete Huis (sa dva odvojka), Ulica Marije Jurić Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica Tituša Brezovačkog i Bregovita ulica (sve k.o. Zabok)

27.6.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

                        

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                   Gradonačelnik

 

KLASA:340-01/17-01/10

URBROJ:2197/01-03/1-17-3

Zabok, 26. lipanj 2017.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Zabok objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku –

Ulica Ivana i Cvjete Huis (sa dva odvojka), Ulica Marije Jurić Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica Tituša Brezovačkog i Bregovita ulica

(sve k.o. Zabok)

 

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

- Ulica Ivana i Cvjete Huis (NC ZBK 051 i NC ZBK 018 i NC ZBK 019, ulica koja započinje od Ulice M. Gupca i ide do Ulice Bregi Zabočki, sa svoja dva odvojka),

- Ulica Marije Jurić Zagorke (NC ZBK 059, ulica koja se odvaja lijevo od Bregovite ulice i ide do Ulice I. i C. Huis , ),

- Ljubljanska ulica (NC ZBK 0007, ulica koja se odvaja desno od Ulice I. i C. Huis),

- Ulica Tituša Brezovačkog (NC ZBK 075, ulica koja se odvaja desno od Ulice I. i C. Huis) i

- Bregovita ulica (NC ZBK 001, ulica koja se odvaja desno od Ulice Matije Gupca i ide do Ulice I. i C. Huis)

da započinjanje postupak evidentiranja tih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se 20. srpnja 2017. s početkom u 8.00 sati za ulicu Ivana i Cvijete Huis, 8.45 sati za Odvojak Lež-Đurek, 9.00 sati za ulicu Tituša Brezovačkog, 9.30 sati za Odvojak I. i C. Huis kbr 12-24, 9.45 za Ljubljansku ulicu, 11.30 za Bregovitu te 12.15 sati za ulicu M.J.Zagorke. U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za 21. srpnja 2017. s istim početkom terenskih izmjera.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 9914, 9889/1, 5947/6, 5938/6, 5931/4, 5911/3, 5931/2, 6092/1, 6092/2, 6095/2, 6096/1, 6096/2, 6290, 6280/2, 6133/6, 6133/3, 6133/3 i druge, sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.  Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 28. srpnja 2017. godine, u 14.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Gradska vijećnica.

            Ovaj poziv objavit će se na www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

 

                Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši:
Vrh