JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka do 6. 7. 2020.

26.6.2020. Obavijesti

                              

             REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

                    i javne potrebe

KLASA: 350-02/20-01/002

URBROJ: 2197/01-05/5-20-46

Zabok, 16.06.2020.

                                                                                             

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 155/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) i članka 50. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije" br. 09/13, 16/14, 4/18.5/20 i 13/20-pročišćeni tekst), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 16.06.2020. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

 

          o  Prijedlogu  VII.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

 

1. Utvrđuje se Prijedlog  VII.  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaboka  

     za  javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana,od 29.06. do 06.07.2020. g.

3. Prijedlog će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

    s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnog  dana u vremenu od 8,00 do 14.00

    sati za trajanja javne rasprave i na mrežnoj stranici  www.zabok.hr,  

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 01.07.2020. g. s početkom u  13,00

    sati, u  gradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

    Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe

    dati će stručni izrađivači Prijedloga:  Ivan Mucko, dipl. ing. arh. 

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

    koji se može dobiti na mjestu javnog uvida ili mrežnih stranica  www.zabok.hr,, a s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,  potpisom ovlaštene osobe i     pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 06.07.2020. godine na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10,  predajom na urudžbeni zapisnik, putem pošte ili na mail branko@zabok.hr.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica  www.zabok.hr, web stranice Minisatrstva graditeljstva i   prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada Zaboka  te u „Večernjem listu“.

 

                 PROČELNIK

          Nenad Miletić, dipl.ing.

 

 

 

   

 DOSTAVITI:

1. Večernji list Zagreb, Oreškovićeva 6H/1

2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

    Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

3. Oglasna ploča Grada Zaboka  

4. Pismohrana.

 

Priloženi dokumenti

obrazca PPUGZ
29. lipnja 2020. 33,5 KB
  • Ispiši: