NAJAVA - POZIV NA 11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA 13. 03. 2018.

13.3.2018. Događanja
  • Podijeli:

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/006

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 7. ožujka 2018.

P O  Z  I  V

 

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

 

U UTORAK, 13. OŽUJKA 2018. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 02. 2018.,

2. IzvješćeoraduGradonačelnikazarazdobljesrpanj – prosinac 2017.,

3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2017.,

4. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok,

5. Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018.,

6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok,

7. Izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada Zaboka

    na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021. godini:

            - isporuka kamenog agregata,

            - sanacija udarnih rupa,

            - održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja,

            - održavanje nogostupa i slivnika,

            - hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture,

8. Imenovanje Povjerenstva Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka,

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28.02. 2018.,

10.Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom

     u Gradu Zaboku – na znanje,

11.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

                                                                                                              PREDSJEDNIK          

                                                                                                            Gradskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                           Žarko Ivančić, oec.                                                                                                           

                               

                            

 

 

 

 

Priloženi dokumenti

Poziv na 11. sj Gradskog vijeća 13.3.2018
07. ožujka 2018. 12,54 MB
  • Ispiši:
Vrh