NATJEČAJ za upis djece u DV ZIPKICA - rok podnošenja zahtjeva 15. 5. 2018.

24.4.2018. Obavijesti
 • Podijeli:

DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA                                                  

Zabok, Stjepana Radića 15

KLASA: 601-02/18-04/26

URBROJ: 2197-17-1-18-1

Zabok, 23. travnja 2018.

            Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Zipkica i članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 23. travnja 2018. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić ZIPKICA u Zaboku

za odgojno-obrazovnu 2018/2019. godinu

I     U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta:

 • Za djecu koja do 31.08.2018. godine navršavaju godinu dana pa do 3. godine života – 50 mjesta

 • Za djecu od 3 do 6 godina života – 17 mjesta – isključivo u objektu Dječjeg vrtića u Martinišću zbog popunjenosti kapaciteta u objektu u Zaboku

  II   Dječji vrtić Zipkica zadržava pravo izmjene broja oglašenih slobodnih mjesta u slučaju reorganizacije u postojećim odgojno-obrazovnim grupama, kao i pravo rasporeda djece u skupine i objekte u Zaboku i Martinišću.

  III  Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić podnosi se do 15. svibnja 2018. godine u tajništvu Dječjeg vrtića Zipkica, Zabok, Stjepana Radića 15.

  Uz Zahtjev, koji se ispunjava u tajništvu ili uzima s mrežne stranice Vrtića, obvezno se prilaže:

 1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 3. Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnikao upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.vrtic-zipkica.hr i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Zipkica.),
 5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Zipkica, a u suprotnom roditelji su suglasni da će snositi puni iznos ekonomske cijene programa.

IV  Ukoliko želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze navedene u članku 8. stavku 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica, o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koju ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem (osim za dijete bez oba roditelja) ima prebivalište na području Grada Zaboka , prema slijedećem redoslijedu:

1. dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata,    

2. dijete iz obitelji s troje ili više djece,                  

3. dijete čija su oba roditelja zaposlena,                                         

4. dijete s teškoćama u razvoju,       

5. dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji,           

6. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

7. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,                

8. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.                  

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta navedenom u točki 3., pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

1. roditelji koji u primarnom programu već imaju dijete,

2. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teška bolest člana obitelji)

3. status podstanara, stan u nužnom smještaju.

V           S roditeljima eventualno primljene djece s područja drugih općina, Ugovori o korištenju redovitog programa sklapaju se na vrijeme od godinu dana.

VI   Dječji vrtić Zipkica, objavit će rezultate natječaja nakon donošenja odluke   Komisije za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do 15. lipnja 2018. godine, na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.

VII      Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta, može podnijeti prigovor ravnateljici Dječjeg vrtića u roku 15 dana od dana objave odluke o rezultatima upisa.

                                                                                   RAVNATELJICA

                                                                                               Dijana Lovinčić-Crnković

Dostaviti:

 1. Oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića
 2. Zagorski list, na objavu
 3. Pismohrana.
 • Ispiši:
Vrh

Total query time: 0 sec and 0 ms