ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZABOKA

20.6.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

                          

             REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

            G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/14-01/121

URBROJ: 2197/01-05/3-17-15

Zabok, 19.6.2017.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13. i 78/15.), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) gradonačelnik Grada Zaboka, dana 19.6.2017. godine, donosi

O D L U K U

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZABOKA

 

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-03/17-01/104 URBROJ: 2140/01-08/1-17-2 od 29. svibnja 2017. godine) za Plan gospodarenja otpadom Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije.

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom:

            - temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13.) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom

- prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka

- donošenja Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17.)

- strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka.

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja otpadom koji nastaje na području Grada Zaboka. Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te popis projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Grada Zaboka, sve izvore i vrste otpada koji nastaju na tom teritoriju, a detaljno komunalni otpad.

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Grada Zaboka proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2022. godine:

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- sanirati lokacije onečišćene otpadom

- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpada.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13. i 78/15.), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17.) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13.) kako slijedi:

1. Gradonačelnik Grada Zaboka, sukladno odredbi članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom.

2. Grad Zabok putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima.

Zahtjev se obavezno upućuje Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode koje u okviru postupa ocjene provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja otpadom iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

4. Ukoliko Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka ocjeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2.

5. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode ne isključi mogućnost negativnih utjecaja Plana gospodarenja otpadom na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, što znači da se obavezno provodi i postupak strateške procjene.

6. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, kojom Grad Zabok utvrđuje da je za Plan gospodarenja otpadom potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš pribavlja mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske-županije kojem dostavlja prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

7. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrdi da Plan gospodarenja otpadom može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito bitne razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

8. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrdi da Plan gospodarenja otpadom nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu gospodarenja otpadom i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

9. O odluci iz točke 7. odnosno 8. Grad Zabok informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu kako slijedi:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb,

  1. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, Krapina

4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina,

5. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina,

6. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina,

7. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, I.G. Kovačića 1, Zlatar,

8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ, Radoboj, Radoboj 8.

Grad Zabok dužan je informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13. i 78/15.) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Zaboka www.zabok.hr .

                                                                                                                                                                               GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                                                                                Ivan Hanžek, oec.  

   DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska županija,

   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1,

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, ovdje,

3. Pravne osobe iz točke VII. ove Odluke,

4. Za objavu na www.zabok.hr,

5. Pismohrana.

  • Ispiši:
Vrh