Otvaraju se i započinju s radom prostori društvenih i sportskih domova Grada Zaboka, Pučko otvoreno učilište, a Sportska dvorana Zabok s 1. lipnja 2020.

13.5.2020. Obavijesti

               

 

                        

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

                  Gradonačelnik

 

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-03/1-20-97

Zabok, 13. svibanj 2020.

 

PREDMET: Epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-COV-2

                  - početak rada preostalih gradskih institucija

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 13. svibnja 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

 

            I. Otvaraju se i započinju s radom:

- stara gradska vijećnica

- prostori društvenih i sportskih domova Grada Zaboka

- Pučko otvoreno učilište, osim djelatnosti Kina Zabok.

 Kino Zabokmože započeti s radom kada se donesu takve odluke i upute na nacionalnom nivou.

Sportska dvorana Zabok počinje s radom 1. lipnja 2020. godine.

            II. Svi subjekti obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su se pridržavati odluka, uputa i mjera nadležnih institucija vezanih uz epidemiju zarazne bolesti COVID-19.

 

III. Ovom Odlukom stavljaju se izvan Odluka gradonačelnika KLASA:810-01/20-01/005 URBROJ:2197/01-03/1-20-29.

            IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www.zabok.hr i putem lokalnih medija.

                                                                                      

                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivan Hanžek,oec.

 

 

DOSTAVITI:

- Sportska dvorana Zabok

- Pučko otvoreno učilište Zabok

- stara gradska vijećnica

- prostori društvenih i sportskih domova Grada Zaboka

- Sportska zajednica grada Zaboka

- djelatnicima Gradske uprave

- Stožer civilne zaštite Grada Zaboka

- medijima

- www.zabok.hr

  • Ispiši: