U tijeku su radovi na Županijskoj cesti ŽC2189 u Martinišću

26.10.2018. Događanja
  • Podijeli:

U tijeku je izvođenje radova na Županijskoj cesti  ŽC2189 u Martinišću. Isti predviđaju izradu novog asfaltnog tepiha duljine 700 m (od kućnog broja 39 do kućnog broja 53), te na dionici duljine 125 metara zacjevljenje otvorenog cestovnog jarka,  uz izradu potrebnih revizionih okana i slivnika, te postavu cestovnih rubnjaka 18/24/100 na cca. 0,5 m od ruba postojećeg kolnika čime bi se u zavoju postiglo minimalna ukupna širina asfaltnog kolnika 5,5 m.

Cestovni rubnjaci će biti postavljeni za potrebe budućeg nogostupa, sa upuštenjima na početku i završetku postave uz izradu kružnog završetka, te upuštanje  na mjestima kolnih ulaza.

Sva priprema biti će izvedena na način da se u slijedećoj fazi može pristupiti radovima na postavi malih rubnjaka, za formiranje pješačke staze minimalne širine 1,5 m, nasipavanju potrebnog kamenog materijala  i ugradnju završnog sloja asfalta  za budući nogostup.

  • Ispiši:
Vrh