14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 17. 5. 2018.

17.5.2018. Događanja
  • Podijeli:

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/011

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 11. svibnja 2018.

P O  Z  I  V

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 17. SVIBNJA 2018. u 17:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 2. 5. 2018.,

2.1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018.,

   2) Prijedlog I. izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

       u Gradu Zaboku za 2018.,

    3) Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturiGrada Zaboka za 2018.,

    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

3. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

    poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018.,

4. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018.,

5. Plavinka d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2017. godinu,

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 4652/1

    k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja,

7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada

    Zaboka, oznake kčbr. 133/37, k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja,

8. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada   

    Zaboka,

9. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine Grada

    Zaboka,

10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 2018.

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK          

                                                                                                            Gradskog vijeća  

 

                                                                                                           Žarko Ivančić, oec.                                                                                                                                          

                            

Priloženi dokumenti

Poziv na 14 sjednicu GV 17. svibnja 2018
17. svibnja 2018. 7,04 MB
  • Ispiši:
Vrh