Radna tijela gradonačelnika

  • Podijeli:

1. Odbor za kulturu Grada Zaboka

1. Nevenka Gregurić (zamjenica gradonačelnika), Zabok, Dubrava Zabočka 84a,

za predsjednicu,

2. Andreja Šagud, Zabok, Ulica Hundrići 14, 

3. Branka Vrbanec, Zabok, Bregovita 16,

4. Dubravka Krznar, Zabok, Grdenci 11,

5.Mirjana Smolić, Zabok, Pavlovec Zabočki 60.


Odbor raspravlja, zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima iz područja kulture, planira i utvrđuje programe: manifestacija, priredbi, dr. zbivanja i sadržaja u ovom području oblasti, te prati njihovo izvršenje. Nadalje, Odbor uspostavlja kontakte sa svim ustanovama i udrugama na i izvan područja Grada Zaboka s ciljem poboljšanja i promicanja djelatnosti ustanova i udruga u djelokrugu Odbora. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može povjeravati izvršenje pojedinih poslova pojedincima iz sastava Odbora i izvan njega, te ustanovama i udrugama i dr. subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

 

2. Odbor za socijalnu skrb Grada Zaboka

 1. Željka Vukić iz Zaboka, Zagrebačka 3, za predsjednicu,

2. Željka Bunjevac iz Zaprešića, Dragutina Boranića 24, za članicu,

3. Štefanija Keresteš, Zabok, Ulica Matije Gupca 72, za člana,

4. Ivana Belinić iz Zaboka, Lug Zabočki 66, za članicu,

5. Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela, za članicu.

Odbor obavlja poslove ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, a osobito:

- razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za jednokratnom novčanom pomoći, te predlaže Gradonačelniku donošenje zaključaka o isplati s predloženom visinom isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj,

- obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge i mišljenja i prati stanje u ovom području.

3. Odbor za ekologiju Grada Zaboka

1. Nevenka Gregurić (zamjenica gradonačelnika) iz Zaboka, Dubrava Zabočka 84a, za

predsjednika,

2. Gordana Jurina iz Zaboka, Grdenci 3A, za člana,

3. Verica Čačko iz Zaboka, Dubrava Zabočka 154, za člana,

4. Ankica Arl iz Zaboka, Martinišće 29a, za člana,

5. Verica Čuček iz Zaboka, Bregovita 24, za člana.

Odbor raspravlja, zauzima stavove, daje mišljenja i donosi zaključke o pitanjima iz područja ekologije, te predlaže Gradonačelniku provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja i razvoja u tom području. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može izvršenje pojedinih poslova iz djelokruga Odbora povjeriti osobama iz Odbora ili izvan njega, te ustanovama, organizacijama i drugim subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

 

4. Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora

Povjerenstvo raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, provodi postupak po raspisanom natječaju, donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i odluku o izboru zakupnika.

5. Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Povjerenstvo provodi natječaj za dodjelu stipendija temeljem Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka, sastavlja listu za stipendije, te utvrđuje prijedlog zaključka o dodjeli stipendija, za Gradonačelnika Grada Zaboka.


6. Povjerenstvo za kioske

Povjerenstvo za kioske koje raspisuje i provodi javni natječaj za davanje u zakup lokacija-zemljišta za postavu kioska na području Grada Zaboka, imenuju se:

za predsjednicu:

1.Višnja Kukolja, Zabok, Zabok, Martinišće 76,

za članove:

2. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80,

3. Krešimir Škof, Zabok, Pavlovec Zabočki 4F.

  • Ispiši:
Vrh