Radna tijela Gradskog vijeća

1. Mandatna komisija

 U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

  1. Bojana Birač, za predsjednicu,

  2. Mario Videk za člana,

  3. Branko Sadaić, za člana. 

Mandatna komisija stalno je radno tijelo koje na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Gradskog vijeća, odnosno zamjenicima članova, tijekom mandata Gradskog vijeća podnosi izvješće o prestanku mandata i mirovanju mandata članova Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


2. Odbor za izbor i imenovanje

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Krunoslav Kušan, za predsjednika,

2. Valentina Đurek, za članicu, 

3. Martina Repovečki, za članicu. 

Odbor za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje predlaže izbor predsjednika Gradskog vijeća, može predložiti izbor potpredsjednika Gradskog vijeća u skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća, predlaže izbor ili imenovanje članova radnih tijela Gradskog vijeća, te predstavnika Gradskog vijeća, odnosno Grada Zaboka u tijela pravnih osoba kad je predlaganje, izbor ili imenovanje istih u nadležnosti Gradskog vijeća u skladu s posebnim zakonom.


3. Odbor za statut i poslovnik

U Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Josip Horvatin, za predsjednika,

2. Martina Repovečki, za članicu,

3. Mario Videk, za člana. 

Odbor za statut i poslovnik stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje raspravlja i predlaže statut Grada Zaboka i poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune statuta i poslovnika, daje mišljenje na prijedloge promjena statuta, te može predlagati donošenje drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća.4. 
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje tekstu: Povjerenstvo) za područje grada Zaboka imenuju se:

1. Krunoslav Kušan, Zabok, Lug Zabočki 31/B, zapredsjednika,

2. Mario Videk, Zabok, Špičkovina 175, za člana

3. Sanja Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 155, za članicu,

4. Valerija Pavlović, Zabok, Matije Zabok Gupca 74, za članicu,

5. Mladen Loina, Zabok, Martinišće 25, za člana,

6. Andrea Jančec, Zabok, Ulica Grabrovec 40, Zabok za člana i

7. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za članicu.                                                    

            Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

  Povjerenstvo obavlja poslove koji su mu određeni Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19).

 

5. Stožer zaštite i spašavanja Grada Zaboka

 U Stožer civilne zaštite Grada Zaboka imenuju se:

1.   Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika Grada Zaboka – načelnica Stožera

      Zabok, Varaždinska ulica 3

2.   Mladen Loina, komunalni redar Grada Zaboka – zamjenik načelnice Stožera

      Zabok, Martinišće 25b

3.  Vedran Draganić, načelnik Policijske postaje Zabok, Radoboj, Gorjani Sutinski 66-član Stpžera

4.   Dražen Sinković, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe – član Stožera

      Zabok, A. Mihanovića 17

5.   Vladimir Zrinski, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda

      za zaštitu i spašavanje Krapina – član Stožera

      Oroslavje, Lj. Babića 22

6.   Željka Vukić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Zabok – članica Stožera

      Zabok, Zagrebačka 3

7.   Tihomir Vančina, ravnatelj  Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana – član

      Stožera

      Zabok, Ulica Nikole Tesle 2   

 8.   Damir Tomek, rukovoditelj komunalnih poslova u tvrtki Komunalno-Zabok d.o.o. –

       član Stožera

       Zabok, Gubaševo 55

 9.   Hrvoje Petriček, voditelj sigurnosti u Zagorskom vodovodu d.o.o. – član Stožera

       Zabok, Hum Zabočki 89

10.  Krešimir Končevski, direktor tvrtke PLAVINKA d.o.o. – član Stožera

       Zabok, Gredice 2

11.  Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne

       potrebe Grada Zaboka – član Stožera

       Zabok, Lug Zabočki 11e.

Radom Stožera civilne zaštite Grada Zaboka rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Zaboka.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik Grada Zaboka, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.

6.Povjerenstvo za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine

Povjerenstvo za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog

oblika stjecanja nekretnine (dalje tekstu: Povjerenstvo) zapodručje grada Zaboka imenuju se:

1.Nenad Miletić, dipl. ing. - za člana

   Branko Juhar - za zamjenika

2. Marija Sinković, mag. oec. - za članicu

    Tamara Loina, mag. oec. -  za zamjenicu

3. Natalija Gretić, dipl. iur. - za članicu

    Kruno Čačko, dipl. iur, - za zamjenika

 

Povjerenstvo u skladu s načelom dobrog gospodarenja i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima, prije stjecanja nekretnina treba:

- izraditi analizu kojom bi se utvrdila ekonomska opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine,

- presliku analize za svaku pojedinu nekretninu koja je stečena u godini za koju se popunjava Upitnik o fiskalnoj odgovornosti – dostaviti Upravnom odjelu za financije.

7. Povjerenstvo za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka

U Povjerenstvo se imenuju:za predsjednika Dr. sc. Branko Mikac, S. Radića 1, Zabok,

za članove:

  1.       Mr. sc. Vlado Saftić, M. Gupca 42, Zabok,
  2.       Branko Janjanin, Kumrovečka 10, Zabok,
  3.       Zdravko Završki, Trg sv. Jelene 5, Zabok,
  4.       Andreja Šagud, dipl. bibl., Ulica Hundrići 14, Zabok,

Zadaće Povjerenstva obuhvaćaju:

1. Utvrđivati činjenično stanje na području Grada Zaboka a vezano uz potrebu zaštite lokaliteta, građevina i drugih objekata po kojima je Zabok prepoznatljiv i koje treba očuvati za buduće generacije.

2. Prikupljati građu za Zavičajnu zbirku sadržajno vezanu uz  Zabok i Zabočane:monografije, serijske publikacije, rukopisnu građu, muzikalijevezaneuzkraj, planove mjesta, geografskekarte, zvučnugrađu, slikovnugrađu(likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupubliciranugrađu:znanstvenei stručnepolupublikacije, društveno-političkepublikacije, efemernugrađu(plakati, letci, ulaznice).

3. Obrađivati i pohranjivati prikupljenu građu.

4. Dio odabrane građe Zavičajne zbirke digitalizirati  čime ista građa postaje pogodna za manipulaciju putem računala, te može biti dostupna široj publici i time prerasti svoju lokalnu okolinu. Prilikom odabira građe za digitalizaciju treba se uzeti u obzir koliko ta građa ima utjecaja na ljude i zavičaj.

5. Predložiti koncepciju i sadržaj internetske stranice Zavičajne zbirke. Promovirati Zavičajnu zbirku kako bi putem digitalizacije slikovna i pisana baština postala dostupna većem broju korisnika.

8.Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zaboka

U Povjerenstvo za ravnopravnost spo­lova Grada Zaboka imenuju se:

1.Valentina Đurek, Zabok, Varaždinska 3 – za predsjednicu,

2. Martina Rubil Skitanić, Zabok, Ulica Grabrovec 61– za zamjenicu predsjednice

Članovi/ce:

3. Zlatko Crkvenčić, Zabok, S Radića 1 (umro) 

4. Bojana Birač, Zabok, Ulica Tina Ujevića 1,

5. Martina  Šarić, Zabok, S. Radića 10,

6. Tanja Cujzek, Centar za socijalnu skrb Zabok, M. Gupca 53,

7. Bojan Bjelja, Zabok, Marije Jurić Zagorke 5a.

Zadaće povjerenstva utvrđene su Od­lukom o osnivanju («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br.32/13.).

  • Ispiši: