RASPORED ODVOZA OTPADA

  • Podijeli:

Novi kalendar odvoza otpada od 1. 10. 2018.

Poštovani korisnici!

Dostavljamo vam novi kalendar odvoza miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada (papir, karton, plastika i tetrapak) do 31.10.2018. godine.

Molimo korisnike da se pridržavaju upta za selektiranje otpada i da u posudu za selektivni otpad ne stavljaju miješani otpad.

Papir stavljajte u plave vreće - za domaćinstva / kod stambenih zgrada u posude za papir.
Koristite zelene otoke za veće količine papira, plastike, stakla, tekstila i metala.
Kompostere možete naručiti u KOMUNALNOM - ZABOK d.o.o., Zivtov trg 3
Telefoni: 492 358, 492 357, 226 630

Za otvaranje kalendara kliknite na ovaj link http://www.komunalno-zabok.hr/index.php/101-novi-kalendar-odvoza-1-10-2018

 Za upute za razvrstavanje otpada kliknite na ovaj link http://www.komunalno-zabok.hr/images/dokumenti/Razvrstavanje3.pdf

Mobilna reciklažna dvorišta

Grad Zabok i Komunalno - Zabok d.o.o. proširuju uslugu odvojenog sakupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, deterdženti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, manja električna i elektronična oprema, drvo i ambalaža koja sadrži opasne tvari, metalna ambalaža, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, staklo ravno, auto staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, lijekovi, glomazni otpad i sl.Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, odlaganje i vođenje evidencija o posjedniku otpada.

Na području grada Zaboka određeno je 13 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Na pojedinoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno prema rasporedu koji dostavljamo uz ovu obavijest. Odlaganje otpada je BESPLATNO za građane grada Zaboka, što se dokazuje osobnom iskaznicom. 

Za sve informacije možete nazvati Komunalno - Zabok d.o.o. na tel. 492-357, 492-358, 226-630

Radno vrijeme blagajne

Novo radno vrijeme blagajne od 01.01.2015.

Radno vrijeme blagajne je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 11:00 sati

  • Ispiši:
Vrh