Zaključak gradonačelnika

  • Podijeli:

Stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina u Gradu Zaboku - nadležnost za donošenje odluka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 400-01/16-01/02

URBROJ: 2197/01-01-16-1

Zabok, 07.03.2016.

Predmet: Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku - nadležnost za donošenje odluka, daje se

Na temelju članka 42. stavka 2. točke 5. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 09/13. i 16/14.) i članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 19/13., 137/15. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka dana 07. ožujka 2016. godine donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. Sukladno članku 48. stavku 1. točki 5. i stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje se da gradonačelnik Grada Zaboka odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u 2015. godini, a što za Grad Zabok iznosi 170.929,88 kuna.

II. Gradonačelnik može donijeti odluku iz točke I. ovog Zaključka ako je stjecanje ili otuđivanje nekretnina ili pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu Grada Zaboka i provedeno u skladu sa zakonom. 

III. Ukoliko vrijednost stjecanja ili otuđivanja nekretnina ili pokretnina i raspolaganja ostalom imovinom prelazi iznos od 170.929,88 kuna, Gradsko vijeće Grada Zaboka donosi odluku o stjecanju ili otuđenju istih.

IV. Ovaj Zaključak primjenjivat će se tijekom 2016. godine.

 

Obrazloženje:

Člankom 48. stavkom 1. točkom 5. i stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15. – pročišćeni tekst) propisano je kako općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna (milijun), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Sukladno gore navedenom i ostvarenim prihodima u 2015. godini koji za Grad Zabok iznose 34.185.976,67 kuna, 0,5% vrijednosti od navedenog iznosa je 170.929,88 kuna.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Zaboka, na znanje

2. Upravni odjel za financije, ovdje,

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe, ovdje

4. Ured Grada, ovdje,

5. Za zbirku akata,

6. Pismohrana.

 

  • Ispiši:
Vrh