Zapošljavanje

 • Podijeli:

         

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

             G r a d o n a č e l n i k                                                 

 

KLASA: 080-03/17-01/01

URBROJ: 2197/01-03/1-17-4

Zabok, 12. listopad 2017.

 

            Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11., 144/12.,19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08. i 61/11.), gradonačelnik Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Na ovaj Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelniceUpravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

       

Posebni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist tehničke struke,

 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • položen državni stručni ispit,

 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje    upravnim tijelom,

 • znanje rada na računalu

  Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,

 • hrvatsko državljanstvo,

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.  

  Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.

  Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu tehničke struke.

  Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

  Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

 • vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja, potvrde),

 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca),

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Zaboka www.zabok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na web-stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: GRAD ZABOK, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika, s naznakom: “natječaj za pročelnika”, 49210 ZABOK, ZIVTOV trg 10.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti pisano obaviještena.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                     GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                        Ivan Hanžek, oec.

 • Ispiši:

Priloženi dokumenti

obavijesti i upute kandidatima
26. listopada 2017. 58 KB
Vrh