Zatvorena savjetovanja

Završena savjetovanja

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) Grad Zabok proveo je slijedeća savjetovanja:Izvještaj o provedenom savjetovanju 2014. - Strategija razvoja Grada Zaboka 2014. – 2020.Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgojai prednosti pri upisu u Zaboku 

Izvješće o provedenom savjetovanju - ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 
Izvjesce Kom naknada
01. prosinca 2016. 44,5 KB


Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka 
Izvjesce Odluka o porezima
01. prosinca 2016. 46,5 KB

Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Izvjesce LPDM Zabok 1
23. veljače 2017. 108,24 KB

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje neodbačenog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o visini paušalnog Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o komunalnom redu

Izvešće o provedenom savjetovanju - Odluka o agrotehničkim mjerama

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

  • Ispiši: