Novosti

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 17. 5. 2018.

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 17.5. 2018.

[okument1]

i donijeti akti

I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_24.pdf#page=14

I. izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,

I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018.,

Zaključak o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018.,

Plavinka d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2017. godinu,

Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 4652/1 k.o. Zabok – raspisivanje javnog natječaja,

Odluka o pokretanju postupka prodaje etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada Zaboka, oznake kčbr. 133/37, k.o. Zabok – raspisivanje javnog natječaja,

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zaboka,

Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka,

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 2018.

Download Poziv-na-14-sjednicu-GV-17-svibnja-2018.pdf
Skip to content