Novosti

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 17. 5. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/011

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 11. svibnja 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 17. SVIBNJA 2018. u 17:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 2. 5. 2018.,

2.1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Gradu Zaboku za 2018.,

3) Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturiGrada Zaboka za 2018.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

3. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018.,

4. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018.,

5. Plavinka d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2017. godinu,

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 4652/1

k.o. Zabok – raspisivanje javnog natječaja,

7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada

Zaboka, oznake kčbr. 133/37, k.o. Zabok – raspisivanje javnog natječaja,

8. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada

Zaboka,

9. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine Grada

Zaboka,

10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 2018.

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-14-sjednicu-GV-17-svibnja-2018.pdf
Skip to content