Novosti

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 18. PROSINCA 2014.

1. Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 20. studenog 2014.,

2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zaboka,

3. Strategija razvoja Grada Zaboka za razdoblje od 2014. do 2020. godine,

4.1) Odluka o I. izmjenama i dopunamaProračunu Grada Zaboka za 2014.,

2) I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2014.

3) I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktureu GraduZabokuza 2014.,

4) I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014.,

5) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

6) I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

7) I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za2014.,

8) I. izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

5.1) Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2015.,

2) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

3) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

4) Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.,

5) Program javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,

6) Program socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

7) Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,

8) Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,

9) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,

10) Program raspodjele spomeničke rente za 2015.,

11) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanjenezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

12) Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015.,

6. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i

velikih nesreća za područje Grada Zaboka,

7. Plan zaštite i spašavanja Grada Zabok,

8. Plan civilne zaštite Grada Zaboka,

9. PLAVINKA» d.o.o., prijedlog za donošenje:

1)Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom

odgovornošću «PLAVINKA» ,

2)Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću «PLAVINKA» (pročišćeni tekst)

10.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA d.o.o.:

– održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

– poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

11. Odluka o zaključivanju VII. Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s trgovačkim društvom Komunalno-Zabok d.o.o.,

12. Zamjena stolarije na zgradi Dječjeg vrtića Zipkica – predaja u vlasništvo ustanove,

13. Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom (stan u Ul.M. Gupca 62),

14. Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada za šk. god. 2014./2015.,

15. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje za listopad

i studeni 2014. godine,

Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zaboka

Odluka o donošenju Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za razdoblje 2014.do 2020. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2014. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014. godinu

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2015.godinu, te projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2015. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015. godinu

Program socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015. godinu

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Zaboka

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Zaboka

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Zaboka

Download Poziv_na_15._sj_GV.pdf
Skip to content