Novosti

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANa 21. 6. 2017.

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća 21.6.2017.

Akti Gradskog vijeća:

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Odluka o porezima Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Zakjlučak o radu Vatrogasne zajednice Grada Zaboka

Zaključak o proračunskom nadzoru Grada Zaboka

Odluka o povećanju broja djelatnika Dječjeg vrtića Zipkica

Zaključak o nadzornom odboru Zagorskog vodovoda

Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe

Odluka o provođenju postupka javne nabave za izvođenje radova

Akti Gradonačelnika:

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=14

Akti predsjednika Gradskog vijeća:

Odluka o određivanju zamjenika u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=16

Download Poziv-na-2-sj-GV.pdf
Download Zapisnik-2-sj-Gradskog-vije-a-21-6-2017.pdf
Download Zakjlu-ak-o-radu-Vatrogasne-zajednice-Grada-Zaboka.pdf
Download Zaklju-ak-o-prora-unskom-nadzoru-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-pove-anju-broja-djelatnika-Dje-jeg-vrti-a-Zipkica.pdf
Download Zaklju-ak-o-nadzornom-odboru-Zagorskog-vodovoda.pdf
Download Zaklju-ak-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe.pdf
Download Odluka-o-provo-enju-postupka-javne-nabave-za-izvo-enje-radova.pdf
Skip to content