Novosti

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15.3.2016.

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,
– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

Odluka o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2015., ovdje

Odluka o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS na području KZŽ, ovdje

Sportski i društveni domovi Grada Zaboka, prijedlozi zaključak i ugovora o dodjeli nekretnina na korištenje, ovdje

Odluka o razrješenju mrtvozornika i imenovanju novog za područje Grada Zaboka, ovdje

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču 2016., ovdje

Odluka o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku – na znanje, ovdje

Download gv24_Izvjesce_Mandatne_komisije__Gerek.pdf
Download Godisnje_izvrsenje_proracuna_za_2015.pdf
Download gv24_Odluka_o_raspodjeli_rezultata_poslovanja_iz_2015.pdf
Download programi.doc
Download gv24_Izvjesce_o_izvrsenju_Plana_gospodarenja_otpadom_za_2015.pdf
Download gv24_Zakljucak_izvjesce_savjeta_mladih_za_2015..pdf
Download gv24_Odluka_o_naknadi_za_razvoj_na_usluznom_podrucju.pdf
Skip to content