Novosti

26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 12. 06. 2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu te projekcija za 2020. i 2021. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=7

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_24.pdf#page=7

Obrazloženje uz Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=29

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktura u Gradu Zaboku za 2019.godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=32

I. izmjene programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=33

I. izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=33

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_24.pdf#page=34

Download Poziv-na-26-sjednicu-Gradskog-vije-a-12-6-2019-za-vije-nike.pdf
Download Zapisnik-26-sjednice-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-odr-ane-12-lipnja-2019-.pdf
Download Pu-ko-otvoreno-u-ili-te-Zabok-Izvje-e-o-radu-i-Financijska-izvje-a-za-2018.pdf
Download Gradska-knji-nica-K-Gjalski-Izvje-taj-o-radu-za-2018.pdf
Download Gradska-knji-nica-Izmjene-i-dopune-Statuta.pdf
Download Statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Statuta-Gradske-knji-nice.pdf
Download Plavinka-d-o-o-Godi-nje-izvje-e-o-poslovanju-i-financijska-izvje-a-za-2018-.pdf
Download NK-Mladost-davanje-prethodne-suglasnosti-na-podzakup-dru-tvenog-doma-Zaseka.pdf
Download Zaklju-ak-teku-a-za-svibanj.pdf
Download ZIPKICA-davanje-suglasnosti-za-kori-tenje-poslovnog-prostora.pdf
Skip to content