Novosti

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 16. 9. 2013.

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2013.

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2013.

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2013.

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013.

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2013.

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2013.

Download gv3_Polugodisnji_obracun_proracuna_za_2013.pdf
Download Gv3__Polugodisnje_izvrsenje_Programa_za_2013.pdf
Download gv3_rezerva__izvjesce.pdf
Download gv3_Izvjestaj_gradonacelnika_1_6_2013.pdf
Download gv3_nabava_komunalnog_vozila.pdf
Skip to content