Novosti

30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 29. 8. 2016.

POZIV

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 29. 8. 2016.

Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku – produljenje roka izgradnje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016.

Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

– Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016.

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.

– Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2016.

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.

– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.

Općina Veliko Trgovišće i Grad Zabok- prijenos prava vlasništva na nekretninama

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. srpnja 2016.

Download poziv.pdf
Download Zapisnik-30-sjednice-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-odr-ane-29-kolovoza-2016.doc
Download Izgradnja-sportske-dvorane-uz-gra-evinu-Gimnaziju-u-Zaboku-produljenje-roka-izgradnje.dot
Download Polugodi-nji-izvje-taj-o-izvr-enju-Prora-una-Grada-Zaboka-za-2016.pdf
Download gv30-Obrazlo-enje-uz-polugodi-nji-obra-un.pdf
Download gv30-polug-izvr-programa-za-2016.pdf
Download Op-ina-Veliko-Trgovi-e-i-Grad-Zabok-prijenos-prava-vlasni-tva-na-nekretninama.docx
Download Izvje-e-Gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unska-zalihe-od-1-31-srpnja-2016-.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content