Novosti

35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 29. 3. 2012.

.

.

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku god. 2011./2012.

.

.

.

:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011.,

.

Download gv35_Komunalno__izvjesca_za_2011.pdf
Download gv35_DVJ__Izvjesca_za_2011.pdf
Download gv35_Godisnji_obracun_proracuna_za_2011___nadzor.pdf
Download gv35_odluka_o_raspodjeli_rezultata_poslovanja_iz_2011.pdf
Download gv35_Izvjesce_o_utrosku_kom._prihoda_za_2011.pdf
Download gv35_izvjesca_o_izvrsenju_programa_za_2011.pdf
Download gv35_rezerva.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content