Novosti

36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 6. 4. 2017.

36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 6. 04. 2017.

Poziv na 36. Sjednicu Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda za sjednicu

Zapisnik sa 36. sjednice

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_12.pdf#page=3

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka

(rekonstrukcija i energetska obnova javne građevine: Društveni dom Prosenik Gubaševski)

Udruga za sportsku rekreaciju LUG-SPORT- vlasništvo nad pratećom sportskom građevinom

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. – 31. ožujka 2017.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2016.

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (rekonstrukcija Ksaverove staze u tematsku pješačku stazu)

Prijedlog za imenovanje novog mrtvozornika za područje Grada Zaboka

Hrvatske ceste, rekonstrukcija Prilaza dr. F. Tuđmana.

Download Poziv.pdf
Download Dopuna-dnevnog-reda-36-sj-GV.pdf
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-gradnje-objekata-i-ure-aja-komunalne-infrastrukture-u-Gradu-Zaboku-za-2017-godinu.pdf
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Zaboka-za-2017-.pdf
Download Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-dugoro-no-kreditno-zadu-enje-Zagorskoj-javnoj-vatrogasnoj-postrojbi.pdf
Download rekonstrukcija-i-energetska-obnova-javne-gra-evine-Dru-tveni-dom-Prosenik-Guba-evski.pdf
Download Udruga-za-sportsku-rekreaciju-LUG-SPORT-vlasni-tvo-nad-prate-om-sportskom-gra-evinom.pdf
Download Izvje-e-Gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-od-1-31-o-ujka-2017-.pdf
Download Krapinsko-zagorski-Aerodrom-d-o-o-Izvje-e-o-radu-i-financijska-izvje-a-za-2016-.pdf
Download rekonstrukcija-Ksaverove-staze-u-tematsku-pje-a-ku-stazu.pdf
Download Prijedlog-za-imenovanje-novog-mrtvozornika-za-podru-je-Grada-Zaboka.pdf
Skip to content