Novosti

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 17.12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/16

URBROJ: 2197/01-02-13-1

Zabok, 11. prosinca 2013.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 17. PROSINCA2013. U 17.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
13. studenog 2013.,

2.1) Prijedlog odluke o I. izmjenamai dopunamaProračunu Grada Zaboka za 2013.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastruktureu GraduZabokuza 2013.,

3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

2013.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2013.,

5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2013.,

6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2013.,

7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2013.,

8) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2013.,

9) Prijedlog Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2013.,

3.1) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2014.,

2) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

3) Prijedlog odluke o financiranju izgradnje športske dvorane i rekonstrukciju kotlovnice u

Gimnaziji kreditnim sredstvima,

4) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2014.,

5) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014.,

6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2014.,

9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko

pravo za 2014.,

10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.,

11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2014.,

12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.,

13) Prijedlog Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

4. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije,

5. Prijedlog odluke o visini spomeničke rente,

6. Prijedlogodluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

7. Prijedlog Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina,

8. Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA

d.o.o.:

– održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

– poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

9. Prijedlog odluke o zaključivanju VII. Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s trgovačkim društvom „Komunalno-Zabok d.o.o.,

10. Prijedlog odluke o objavi prikupljanja ponuda za nabavu stolarije za Dječji vrtić Zipkica,

11.Prijedlogrješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća POUZ,

12. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka,

13. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS

Krapinsko-zagorske županije,

14. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje za studeni

2013. godine,

15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Skip to content