Novosti

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 18. OŽUJKA 2014.

Skraćeni zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 18. ožujka 2014

Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku člana

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2013.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2013.

Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2013.

Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2013.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2013.

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2013.

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2013.

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2013.

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2013.

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2013.

Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2013.

Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2013.

Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radui financijski izvještaji za 2013.

Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća

za 2013.

Komunalno- Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2013.,

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.,

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

Odluka o lokacijama za održavanje javnih manifestacija na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

Odluka o zakupu kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Zaboka,

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski,

Odluka o izboru osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na području Grada Zaboka na temelju ugovora u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini, i to:

– isporuka kamenog agregata

– doprema i ugradnja kamenog agregata

– sanacija udarnih rupa

– održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja

– održavanje nogostupa i slivnika

– hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture,

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2014.,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content