Novosti

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 14. 12. 2017.

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 14. 12. 2017.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=47

I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=67

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu te projekcija za 2019. i 2020. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=67

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu Odluka o V. Izmjenama i dopunama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=89

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=91

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=94

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_45.pdf#page=95

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=29

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Zaboka za 2018. inu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=30

Zaključak o izboru Savjeta mladih Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=32

3) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom u Gradu Zaboku za 2017.,

5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

6) Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.

7) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.

8) Prijedlog I. Izmjena programa raspodjele spomeničke rente za 2017.,

9) Prijedlog I. Izmjena programa utroška šumskog doprinosa za 2017.,

10) Prijedlog I. Izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.,

  1. Proračun Grada Zaboka za 2018.

3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

4) Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2018.,

5) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2018.,

6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.,

7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,

8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.,

11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2018.,

12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,

13) Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.,

7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih

stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2018.,

8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje:

1) sportske građevine Dom strijelaca u Zaboku, M.Gupca 112,

2) sportske građevine u Lugu Zabočkom bb,

10. Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova:

1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

11. Mjere civilne zaštitite i spašavanja:

1) Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2017.,

2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2018. s fin.učincima za

trogodišnje razdoblje

12. Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada 2017/2018.,

13. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2017.,

14. Izbor Savjeta mladih Grada Zaboka,

15. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

Download Poziv-na-8-sj-GV.pdf
Download Poziv-Rebalans-prora-una-za-2017-Prora-un-za-2018-.zip
Skip to content