Arhiva

Prosinačke svečanosti Grada Zaboka - poziv za dostavu programa

Obavijesti 25.9.2017.

                                         REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                     GRAD ZABOK                   Odbor za kulturu   KLASA: 612-01/17-01/04 URBROJ: 2197/01-05/3-17-3 Zabok, 22.09.2017.                  ...

Pročitaj više