Novosti

BALTAZAR 3 – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta “Baltazar 3” prijavljenog na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.”, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju. Projektom će se izravno utjecati na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav osnovnih i srednjih škola, te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje.

Slijedom navedenog, Krapinsko-zagorska županija s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU “BALTAZAR 3”

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su partneri u projektu “Baltazar 3”.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 53

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

završena najmanje srednja škola,

protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.


Prednost će imati osobe:

s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,

koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi,

s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta “Baltazar 3”. Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad, u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

Odgovarajućim programom uvođenja u rad smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća), podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći), suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima, prava učenika s teškoćama u razvoju.

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Prilikom sklapanja ugovora o radu, kandidati će biti upućeni na zdravstveni pregled za osobe koje obavljaju poslove u školama.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

– životopis,

– uvjerenje nadležnog suda se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,

– dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi,

– dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad u trajanju od najmanje 20 sati koji je najmanje sadržavao elemente utvrđene ovim Javnim pozivom, a koje kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),

– dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično).

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49 000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu „Baltazar 3“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.


Radni odnos sa školom odabrani kandidati će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina 18/c, 49284 Budinščina – 1 osoba,

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49228 Brestovec Orehovički – 2 osobe,

Osnovna škola Bedekovčina, Gajeva ulica 13, 49221 Bedekovčina – 1 osoba,

Osnovna škola Đure Prejca, Ratkajeva 8, 49216 Desinić – 1 osoba,

Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec bb, 49225 Đurmanec – 1 osoba,

Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje – 1 osoba,

Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica – 1 osobe,

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli – 2 osobe,

Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina – 2 osobe,

Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina – 3 osobe,

Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – 2 osobe,

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, 49290 Klanjec – 2 osobe,

Osnovna škola Konjščina, Ulica Matije Gupca 6, 49282 Konjščina – 1 osoba,

Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli – 1 osoba,

Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg Svete Ane 28, 49253 Lobor – 1 osoba,

Osnovna škola Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće – 1 osoba,

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok – 3 osobe,

Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica – 2 osobe,

Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar – 1 osoba,

Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica – 2 osobe,

Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan – 2 osobe,

Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače – 2 osobe,

Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje – 2 osobe,

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada – 3 osobe,

Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Radoboj 21, 49232 Radoboj – 2 osobe,

Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje – 3 osobe,

Osnovna škola Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice – 1 osoba,

Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj 54, 49215 Tuhelj – 1 osoba,

Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada – 1 osoba,

Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina – 1 osoba,

Srednja škola Zabok, Ivana i Cvjete Huis 2, 49210 Zabok – 2 osobe,

Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar – 1 osoba,

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok – 1 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaka odgojno-obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po odgojno-obrazovnim ustanovama.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

ŽUPAN
Željko Kolar
Izvor: www.radio-zabok.hr

Skip to content