21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 17. 12. 2018.

17.12.2018.

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 17. 12. 2018.

 i donijeti akti:

 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 28.11.2018.,

2. Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2019. te projekcija za 2020. i 2021.,

   - Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2019.,

   - Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.,

   -Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu      Zaboku za 2019.,

   - Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka        za 2019.,

   - Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019.,

   - Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019.,

   - Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019.,

   - Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

   - Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.,

   - Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2019.,

   - Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito

     izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019.,

   - Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.,

   - Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih naknade za promjenu namjene

       poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka za 2019.

3. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2018.:

   - Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. projekcija

     za 2019. i 2020. godinu,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_55.pdf#page=2

- III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi,

- II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka,

- III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu,

- II. Izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente,

     - I. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

       poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018. godini  

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih

   stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2019.,

5. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „CENTAR 3“

   Zabok,

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite i Plan razvoja sustava civilne zaštite,

7. Povjeravanje komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno suvlasništvu

   Grada Zaboka - donošenje odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti:                

 1) Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti- usluge javnih

     tržnica na malo (zatvoreni dio tržnice),

   2) Plavinka d.o.o. - povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti:

   - održavanje javnih zelenih površina,

    - usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

     - održavanje čistoće javnih površina,

   - održavanje groblja i usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

8. Multimedijalna dvorana Zabok i Velika galerija grada Zaboka - produljenje ugovora o    

   upravljanju, radu i financiranju,

9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2018.,

  • Ispiši: