RASPISAN NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE- rok za podnošenje zahtjeva 4. 12. 2019.

19.11.2019. Obavijesti

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o stipendijama ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" od 2/10 i 1/15) i Zaključka Gradonačelnika od  19. studenog  2019. godine, o raspisivanju natječaja za studentske stipendije, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

u akademskoj godini 2019/2020

 

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni studenti, čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Zaboka, ukoliko već nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi.

2. Natječaj se raspisuje za 10 (deset) studentskih stipendija po 500,00 kuna mjesečno, s početkom isplate od 1. siječnja 2020. godine.

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od objave natječaja na internetskoj stranici Grada Zaboka, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

4. Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Zivtov trg 10/II, Zabok, osobno ili preporučenom poštom, na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani studenti mogu preuzeti u istom Upravnom odjelu ili na www.zabok.hr

5. Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2019/2020 akademskoj godini s obaveznim navođenjem godine školovanja i smjera

b) fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena obaveznih predmeta za upis u višu godinu. Prosjek ocjena ne može biti manji od 3,5 za posljednji razred srednje škole, odnosno 3,0 za posljednju završenu godinu studija

c) dokaze o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju (koje je organiziralo Ministarstvo prosvjete) tokom zadnje godine školovanja, ako ih je bilo

d)  izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva  (obrazac podići uz zahtjev)

e) suglasnost za obradu osobnih podataka (obrazac podići uz zahtjev)

f)  službene potvrde o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva u periodu od kolovoza 2019. do listopada 2019. godine (upute na obrascu).

Podnositelj zahtjeva kojem prosjek prihoda po članu domaćinstva u navedena tri mjeseca prelazi iznos od 3.000,00 kn, ne ispunjava uvjete za ostvarenje stipendije prema odredbama Pravilnika o stipendijama, te se njegov zahtjev neće uzeti u razmatranje

g) ostala dokumentacija - službene potvrde, kojima se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja porodičnog domaćinstva (status djeteta roditelja poginulih ili invalida domovinskog rata, status djeteta samohranog roditelja, djeteta bez roditelja, o djeci s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu i o ostalim članovima porodičnog domaćinstva koji su istovremeno polaznici osnovne i srednje škole ili studija.

6. Sve potpuno dokumentirane zahtjeve rješavat će Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, na temelju kriterija iz Pravilnika. Rang lista svih kandidata koji su predali potpune zahtjeve, prema ostvarenim bodovima bit će objavljena na internetskoj stranici Grada u roku 15 dana po zaključenju Natječaja.

            Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave iste.

            7. U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o stipendijama, temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Krapina, pored kriterija uspjeha u dosadašnjem školovanju i socijalnog kriterija, dodatni kriterij za bodovanje je deficitarnost zanimanja.

            Deficitarnim zanimanjima smatra se Stručni studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; Sveučilišni studij: Medicina, Strojarstvo, Građevinarstvo, Matematika, Edukacijska rehabilitacija, Anglistika, Germanistika, Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Farmacija, Informatika, Dentalna medicina i za ta zanimanja se u provedbi natječaja boduje s dodatnih 10 bodova.

8. Stipendije se u pravilu ne vraćaju, osim u slučaju ako student:

-  samovoljno prekine školovanje

-  kada student ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu

- ako se nakon završenog  školovanja ne zaposli u struci na području Grada, a posao mu je ponuđen.

9. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika i isplatitelja stipendije regulirat će se ugovorom.

                                                                                                                PROČELNIK

 

                                                                                                            Nenad Miletić, dipl.ing.

Napomena:

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je  dan 04. prosinca 2019. godine

Rok za žalbe (8 dana od objave rang liste)

                                                                                                         

 

Priloženi dokumenti

Zaključak gradonačelnika
19. studenog 2019. 27,56 KB
Tekst natječaja
19. studenog 2019. 28,81 KB
Obrazac za prijavitelje
19. studenog 2019. 19,85 KB
Obrazac zaštita osobnih podataka
19. studenog 2019. 16,95 KB
Obrazac za bodovanje
19. studenog 2019. 16,25 KB
  • Ispiši: