Javni poziv Groblja Zabok u naselju Zabok (k.o. Zabok) u Gradu Zaboku -Groblja Zabok u naselju Zabok (k.o. Zabok) u Gradu Zaboku

11.3.2019. Natječaji
  • Podijeli:

                       

                 

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

               GRAD ZABOK

               Gradonačelnik

 

KLASA:340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-5

Zabok, 6. ožujak 2019.

 

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

              komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

                - Groblje Zabok u naselju Zabok

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točka 8. i članak 60. stavak 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18- Odluka USRH) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

Groblja Zabok u naselju Zabok (k.o. Zabok) u Gradu Zaboku

 

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – Groblje Zabok da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

   Groblje Zabok nalazi se u naselju Zabok (k.o. Zabok) i jedino je groblje na području Grada Zaboka.

     Izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 25. ožujka 2019. godine u 09:00 sati.

     U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 26. ožujka 2019., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 6249/1, 6249/2, 6247/2, 6247/1, 6204, 6196, 6205, 6260/13, 6197/2, 6198/2, 6195, 6195 i 6191 sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 1. travnja 2019. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

 

            Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

              Ivan Hanžek,oec.

 

  • Ispiši:
Vrh