JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC PAV 005- odvojak dvorac Gredice u Gradu Zaboku u naselju Pavlovec Zabočki

24.1.2020. Natječaji

          REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                GRAD ZABOK

               Gradonačelnik

 

KLASA: 363-01/20-01/013

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 23. siječanj 2020.

 

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC PAV 005-

odvojak dvorac Gredice u Gradu Zaboku u naselju Pavlovec Zabočki

 

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC PAV 005 -  odvojak dvorac Gredice u naselju Pavlovec Zabočki (k.o. Zabok – POP I Gubaševo), duljine oko 150 m, da započinje postupak evidentiranja navedene nerazvrstane ceste u zemljišne knjige i katastar.      

     Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 6. veljače 2020. s početkom u 09:00 sati.

     U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 7. veljače 2020., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nosi oznaku kčbr. 9649/1 k.o. Zabok – POP I Gubaševo),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

 

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 6. ožujka 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

 

                Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

 

               GRADONAČELNIK

 

                Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši: