JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture-dječjeg igrališta i nerazvrstane ceste NC PAV 023 u naselju Pavlovec Zabočki u Gradu Zaboku

14.6.2019. Natječaji
  • Podijeli:

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

               GRAD ZABOK

               Gradonačelnik

 

KLASA:340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-28

Zabok, 14. lipanj 2019.

 

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

                 komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

                - dječje igralište i nerazvrstana cesta u Pavlovcu Zabočkom

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 1. i 5. i članak 60. stavak 1. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18.- Odluka USRH), GRAD ZABOK, ZABOK, ZIVTOV TRG 10 objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

dječjeg igrališta i nerazvrstane ceste NC PAV 023 u naselju Pavlovec Zabočki u Gradu Zaboku

 

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – dječje igralište i nerazvrstana cesta Odvojak park Pavlovec NC PAV 023 u Pavlovcu Zabočkom (kod kapelice) da započinje postupak evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

     Izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 28.06.2019. godine u 08:30 sati.

     U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 01.07.2019., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 8001 k.o. Zabok, 334553),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 01.07.2019. godine, u vremenu od 13.00 do 14.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

 

            Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

 

              Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši:
Vrh