Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) u obuhvatu Sportskog centra Zaseka u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok) u Gradu Zaboku

11.3.2019. Natječaji
  • Podijeli:

                       

                 

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

               GRAD ZABOK

               Gradonačelnik

 

KLASA:340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-6

Zabok, 6. ožujak 2019.

 

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

              komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

                - javni sportski i rekreacijski prostor u obuhvatu Zaseke u naselju Lug Zabočki

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 5. i članak 60. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18- Odluka USRH) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

– javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) u obuhvatu Sportskog centra Zaseka u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok) u Gradu Zaboku

 

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) u Zaseki Zabok u naselju Lug Zabočki da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Javni sportski i rekreacijski prostor nalazi se u obuhvatu sportskog centra Zaseka u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok).

     Izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 26. ožujka 2019. godine u 10:00 sati.

     U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 27. ožujka 2019. godine u 09:00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 9940/2, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112/2, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123 7124 i 7125 sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 1. travnja 2019. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

 

            Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

              Ivan Hanžek,oec.

 

  • Ispiši:
Vrh