Konstituiranje vijeća mjesnih odbora 27. 6. 2019.

26.6.2019. Događanja

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

             G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 026-01/19-01/002

URBROJ: 2197/01-03/1-19-1

Zabok, 31. svibanj 2019.

PREDMET: Konstituiranje vijeća mjesnih odbora

            Na temelju članka 53. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/14. i 8/19.) sazivam konstituirajuće sjednice vijeća MJESNIH ODBORA  od I do VII koje će se održati u

ČETVRTAK, 27. LIPNJA 2019. počev od 16 sati do 19 sati

 

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21/II kat

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

            1. Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća Mjesnog odbora I,

            2. Izbor predsjednika vijeća Mjesnih odbora od I do VII.

Napominjemo da su Pravila i poslovnik mjesnih odbora objavljeni su na www.zabok.hr (pod mjesni odbori).

Mjesni odbori IV,V i VI na dnevnom redu imaju i davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku.

                    

                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Hanžek oec.

 Pojedinačni pozivi za svaki mjesni odbor nalaze se u privitku (kao jedan dokument)

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: