Mjera privremenog zatvaranja vrtića - COVID-19- - oslobađanje obveze plaćanja ekonomske cijene vrtića za roditelje

17.3.2020. Obavijesti
  • Podijeli:

                        

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

                  Gradonačelnik

 

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-03/1-20-7

Zabok, 17. ožujak 2020.

 

PREDMET: Mjera privremenog zatvaranja vrtića - COVID-19

                      - oslobađanje obveze plaćanja ekonomske cijene vrtića za roditelje

                     

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 17. ožujka 2020. godine daje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

            Tijekom razdoblja trajanja mjere privremenog zatvaranja Dječjeg vrtića Zipkica radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 roditelji djece s prebivalištem na području grada Zaboka koji su korisnici programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Zipkica oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića.

 

                                                                                     

                                                                                             GRADONAČELNIK

 

                                                                                               Ivan Hanžek,oec.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Dječji vrtić Zipkica,

2. Upravni odjel za financije,

3. Mediji.

 

Priloženi dokumenti

OBAVIJEST vrtić
17. ožujka 2020. 144,01 KB
  • Ispiši:
Vrh