NAJAVA - 34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 28. 02. 2017.

23.2.2017.

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

            G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/02

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 22. veljače 2017.

P O Z I V

            Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13.) sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

 

U UTORAK, 28. VELJAČE 2017. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća 18. 12. 2016. godine,

2. Pismo namjere - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok

    i Aglomeracije Zlatar - Zlatar Bistrica - Marija Bistrica - Konjščina - Lobor, te izgradnja    

    uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju i Izgradnja uređaja za pročišćavanje   

    otpadnih voda u Zlatar-Bistrici,

3. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo

   (otvoreni dio),

4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja  nekretnine u Zaboku – puta oznake kčbr. 558/6

    (5521/4 k.o. Zabok),

6. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,

7. Plan zaštite od požara,

8. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje Sportske dvorane u Zaboku,

9. Izvješće o radu Komunalnog - Zabok d.o.o. za 2016. godinu (temeljem Zakona o održivom

    gospodarenju otpadom),

10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu,

11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016.,

12.1) Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2016.,

     2)  Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka za 2017.,

13. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2016. i siječanj  

      2017.,

14. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 6. i 7. Zbog obima materijala uvid u Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara može se izvršiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, soba br. 15.

            Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a moguću spriječenost opravdaju na telefone 587-761 ili 587-777 ili e-mailom: gordana@zabok.hr.

S poštovanjem,  

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                            Gradskog vijeća

 

                                                                                                         Žarko Ivančić,oec.

 

 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: