NAJAVA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 9. 5. 2019.

9.5.2019. Događanja

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

             G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/006

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 3. svibnja 2019.

P O Z I V

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

U ČETVRTAK, 9. SVIBNJA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 3. 2019.,

2. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2018.,

3. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2018.,

4. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2018.,

5. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2019.,

6. Prijedlog odluke o komunalnom redu,

7. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih

   rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,

8. Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.,

  1. Dječji vrtić Zipkica, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog:

     - statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica

     - pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV

     Zipkica,

10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 3. do 30. 4. 2019.

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

                                                                                                            PREDSJEDNIK                

                                                                                                            Gradskog vijeća     

                                                                                                           Žarko Ivančić, oec.                                                                                                                                          

                            

 

 

 

 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: