NAJAVA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 18. 12. 2019.

12.12.2019. Događanja

 

                       

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/19-01/013

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok,12. prosinca 2019.

P  O  Z  I  V

 

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

 

U SRIJEDU, 18.  PROSINCA 2019. U 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća 30. 10. 2019.,

2. Prezentacija projekata Grada Zaboka - Valentina Đurek,

3. Proračun Grada Zaboka za 2020. godinu

   1) Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2020. te projekcija za 2021. i 2022.,

   2) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2020.,

   3) Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2020.,

   4) Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu
        Zaboku za 2020.,

    5) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2020.,

    6) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2020.,

    7) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2020.,

    8) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020.,

    9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

        za 2020.

    10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.,

    11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2020.,

    12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito

          izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2020.,

    13) Prijedlog programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020.,

    14) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

          poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zaboka za 2020.

4. Prijedlog odluke o društvenim domovima Grada Zaboka,

5. DV ZIPKICA.:

    1) Godišnji izvještaj 2018/2019.,

    2) Godišnji plan i program rada i Kurikulum za 2019/2020. odgojno - obrazovnu 2019/2020. 

6.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u    

     2020. godini,

7. Povjeravanje komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu PLAVINKA, d.o.o., donošenje

    odluka o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti:

1. održavanje javnih zelenih površina,

2. održavanje groblja i usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

3. održavanje čistoće javnih površina,

4. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

8. Civilna zaštita:

    1) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2019. godini,

    2) Plan razvoja sustava na području Grada Zaboka za 2020. godinu s financijskim učincima za

         trogodišnje razdoblje,

    3) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u

        razdoblju od 2020. do 2023. godine,

9. Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,

10.Sportsko-rekreacijski centar RUDAR, Dubrava Zabočka 3- dodjela na upravljanje i korištenje

     Nogometnom klubu Rudar,

11. Izvještaj Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2019.,

12. Godišnja pomoć umirovljenicima povodom Božića i Nove 2020.

  1. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

 

S poštovanjem, 

                                                                                                              PREDSJEDNIK                  

                                                                                                             Gradskog vijeća                                                                                                                            

                                                                                                            Žarko Ivančić,oec.                                                                                                                                           

  

Priloženi dokumenti

Proračun Grada Zaboka za 2020. i Programi
12. prosinca 2019. 10,67 MB
  • Ispiši: