NAJAVA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 27. 2. 2020.

26.2.2020. Događanja

                     

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/20-01/005

URBROJ: 2197/01-02-20-1

Zabok, 21. veljače 2020.

P  O  Z  I  V

 

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

 

U ČETVRTAK, 27.  VELJAČE  2020. U 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća 23. 12. 2019.,

2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka,

3. Prijedlog poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,

4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt

    re-GENERATOR,

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.,

6. Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2019. i Program rada za 2020.,

8. Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku godinu 2019/2020.,

9. Društveni dom DVD-a Pavlovec Zabočki - sklapanje aneksa ugovoru o korištenju,

10.Sportski centar Đalski - sklapanje III. aneksa ugovoru o upravljanju i korištenju,

11.Prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara,

12.Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici - odluke o   

     proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi,

13.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za zapošljavanje

     jednog odgojitelja na određeno vrijeme,

14.Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske za prosinac 2019. i siječanj 2020.,

15.Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom u Gradu

     Zaboku - nadležnost za donošenje odluka – na znanje,

  1. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

 

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem, 

                                                                                                              PREDSJEDNIK                  

                                                                                                            Gradskog vijeća                                                                                                                          

                                                                                                          Žarko Ivančić, oec.                                                                                                                                          

                                                                                                 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši: