Odluka o zabrani iznajmljivanja i drugih korištenja društvenih domova

2.11.2020.

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

                 Gradonačelnik

 

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-05/3-20-168

Zabok, 2. studenog 2020.

 

 

                    

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 2. studenog 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

 

            Temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 18. listopada 2020. godine odlučuje se kako slijedi:

I. Zabranjuje se iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova na području grada Zaboka (Dom DVD-a Špičkovina, Dom NK Rudar, SC Zaseka, Dom DVD-a Zabok, Dom DVD-a Pavlovec i Dom DVD-a Gubaševo, Dom Lug Zabočki, Dom Plavinka, Dom Grdenci, Dom Grabrovec, Ribički dom Linjak, Ribički dom Zabok, Dom Repovec, Dom Tisanić Jarek, Dom Prosenik Gubaševski, Dom Prosenik Začretski, Dom Gubaševo, Dom Jakuševec, Dom strijelaca, Dom LD Trčka, Lovački dom Grdenci, Planinarski dom Picelj) za sva okupljanja.

II. Iznimno od točke I. ove Odluke u vatrogasnim domovima mogu se normalno odvijati okupljanja vezana uz vatrogasnu djelatnost, a u sportskim centrima mogu se koristiti svlačionice i sanitarni čvorovi.

 

III. Ova Odluka vrijedi od 2. studenog 2020. godine do opoziva.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ivan Hanžek, oec.

  • Ispiši: