Savjet mladih Grada Zaboka saziv 2015.- 2018.

30.12.2020.

SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA (saziv 2015. - 2018.)

Savjet mladih Grada Zaboka savjetodavno je tijelo Grada Zaboka koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zaboka, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Zaboka.

Savjet broji 5 članova, koje bira Gradsko vijeće Grada Zaboka na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i sastavio izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrdio popis važećih kandidatura.

Gradsko vijeće na svojoj prvoj sjednici nakon ove objave popisa važećih kandidatura, birati će članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora objavit će se na ovim stranicama Grada Zaboka.


I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih prijedloga kandidata

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada ZabokaPOPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA
24. srpnja 2017. 102,22 KB
 

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Zaboka 

 


ovdje možete preuzeti OBRASCE:

SMGZ 1-1

SMGZ 1 1
24. srpnja 2017. 34,5 KB


SMGZ 1-2 

SMGZ 1 2
24. srpnja 2017. 30,5 KB


SMGZ 1-3

SMGZ 1 3
24. srpnja 2017. 28 KB


odnosno za neformalnu skupinu mladih

SMGZ 2-1

SMGZ 2 1
24. srpnja 2017. 34 KB


SMGZ 2-2

SMGZ 2 2
24. srpnja 2017. 30,5 KB


SMGZ 2-3

SMGZ 2 3
24. srpnja 2017. 55,5 KB


Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka


Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici, održanoj dana18. prosinca 2014. godine izabralo je SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o   v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/14-01/07

URBROJ: 2197/01-02-14-21

Zabok, 18. prosinac 2014.

 PREDMET: Savjet mladih Grada Zaboka - imenovanje

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.), članka 4. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.), a nakon razmatranja Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura i provedenog tajnog glasovanja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka, Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici, održanoj dana18. prosinca 2014. godine, donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. U Savjet mladih Grada Zaboka izabrani su:

 

1. Jelena Bedeniković, Zabok, M. Gupca 200, članica

     Daša Tkalec, Zabok, Repovec 21, zamjenica

2. Sandra Benčić, Zabok, Naselje Borovčaki 21, članica

     Marko Franjčec, Zabok, Ul. Grabrovec 52, zamjenik

3. Nikola Mak, Zabok, Zabok, Grdenci 33, član

    Andrija Turk, Zabok, Naselje Borovčaki 14, zamjenik

4. Jelena Mišetić, Zabok, A. Mihanovića 13, članica

    Petra Črnjević, Zabok. Ul. Grabrovec 133, zamjenica

5. Karla Trgovec, Zabok, Dubrava Zabočka 28 a, članica

    Elizabeta Kukolja, Zabok, Martinišće 76, zamjenica.

 

II. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Grada Zaboka i u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

 

 

KONSTITUIRAN JE SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA 14.1.2015.

na 1. konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Zaboka, održanoj 14. siječnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, s početkom u 18:00 sati, Savjet je javnim glasovanjem izabrao Karlu Trgovec iz Dubrave Zabočke28a za predsjednicu Savjeta mladih Grada Zaboka, a Sandru Benčić iz Zaboka, Naselje Borovčaki 21. za zamjenicu predsjednice.Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka  

 Odluka o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka 

 Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zaboka 

Poslovnik o radu Savjeta mladih
24. srpnja 2017. 63,34 KB

 
ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 14. SIJEČNJA 2015.

 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 4. VELJAČE 2015. 

Zapisnik sa 2 sj Savjeta 4.2. 2015.
24. srpnja 2017. 103,27 KB


ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 26.3. 2015.

Zapisnik sa 3. sj Savjeta mladih 26.3.2017
24. srpnja 2017. 122,67 KB

 

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE  26.6. 2015.

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 25.9. 2015.

Zapisnik 5. sj Savjeta 25.9.2015
24. srpnja 2017. 108,57 KB


PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU

Program rada Savjeta za 2015
24. srpnja 2017. 131,31 KB

 

FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. ZAKLJUČAK GRADSKOG VIJEĆA O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA  SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2015.ZAKLJUČAK  O IZBORU LOGOTIPA(LOGO) SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA

Zakljucak o izboru logotipa Savjeta mladih
24. srpnja 2017. 160,82 KB


PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA  ZA 2016. S FINANCIJSKIM PLANOM I ZAKLJUČKOM GRADSKOG VIJEĆA O PODRŽAVANJU ISTIH

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015.

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU.

Priloženi dokumenti

Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2016.doc
07. ožujka 2018. 150,65 KB
  • Ispiši: