Novosti

Dana 10. svibnja 2011. u 18,00 sati održati će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/11-01/05

URBROJ: 2197/01-02-11-1

Zabok, 3. svibnja 2011.

P O Z I V

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u utorak, 10. svibnja 2011. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 28. ožujka
2011.,

2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata i određivanju zamjenika člana Gradskog vijeća
Grada Zaboka i davanje svečane prisege,

3. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka,

4. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2011. godini,

5. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika,

6. Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zabok,

7. Strategija sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti Gradske uprave 2011. – 2013.,

8. Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanjui financijski izvještaji za 2010.,

9. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o poslovanju i radu za 2010.,

10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju programa dječjih vrtića čiji nije
osnivač Grad Zabok,

11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve za 03. i 04. 2011.

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.


PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Download gv24_Poziv.pdf
Skip to content