Novosti

Dana 14. 6. 2011. održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/11-01/08

URBROJ: 2197/01-02-11-1

Zabok, 8. lipnja 2011.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u utorak, 14. lipnja 2011. g. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 10. svibnja 2011.,

2. Prijedlog posebnih uvjeta građenja za zahvat u prostoru: Modernizacija i elektrifikacija željezničke
pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec; dionica: Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo),

3. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2010. godinu,

4. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Zipkica” Zabok,

5. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine za izgradnju Vatrogasnog centra ZJVP-e u Zaboku,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve za mjesec svibanj 2011.,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Download Poziv_na_25_sj_GV.pdf
Skip to content