Novosti

Danas, 28. 12. 2011. održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

22. prosinca 2011.

2. 1) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.,

2) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

2011.,

3) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011.,

4) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,

5) Prijedlog odluke o II. izmjenamai dopunamaProračunu Grada Zaboka za 2011.,

3. Prijedlog odluka o povjeravanju tvrtki PLAVINKA d.o.o., obavljanje komunalnih djelatnosti:

– održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

– poslovi iskopa i čišćenja odvodnih cestovnih jaraka i zemljanih bankina,

– poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

4. Prijedlog odluke o zaključivanju Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s trgovačkim društvom Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok,

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012.,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Skip to content