Novosti

Danas, 3. 2. 2014. održat će se 6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/01

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 27. siječnja 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 3. VELJAČE 2014. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
17. prosinca 2013.,

2. Usmena informacija o općem stanju sigurnosti na području Policijske postaje Zabok za

2013. godinu,

3. Predstavljanje postignuća Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka u IV. mandatu i Program

rada za školsku godinu 2013./2014.,

4. Sustav zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka:

1) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2013. godini,

2) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka

2014. godini,

3) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite

Grada Zaboka,

4) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada

Zaboka,

5. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š.Gjalski Zabok,

6. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka prodaje stana u zgradi Matije Gupca 74 putem

javnog natječaja,

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

– Ulice Ksavera Šandora Gjalskog,

8. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Odbora za utvrđivanje naziva naselja, ulica i

trgova,

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka,

10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Mandatne komisije i imenovanju novog člana,

11. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove plaćanja komunalne naknade za tvrtku

„ELCON-VOZILA“ d.o.o.,

12. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje za

prosinac 2013. godine,

13. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 2. dnevnog reda budući se radi o usmenoj informaciji.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download gv6.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content